Algemene voorwaarden

1.        Toepasselijkheid

1.1 
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kurkhandel.nl. hierna te noemen de Opdrachtnemer en de natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten, zoals het levering van produc­ten, hierna te noemen de Opdrachtgever waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3
Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer en de opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van de Opdrachtnemer.

1.4
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

2.        Offertes en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De offertes hebben een geldigheid van dertig dagen, tenzij anders aangegeven, en moet dan ook binnen deze termijn door de Opdrachtgever worden aanvaard.

2.2
Alle prijzen vermeld in de offertes zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen welke van overheidswege worden opgelegd of geheven.

2.3
De Opdrachtnemer betracht de nodige zorgvuldigheid bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen. De Opdrachtgever kan de hieraan echter nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4
De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostenbestanddelen na de offerte, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft de Opdrachtnemer het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5
Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.6
Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtnemer een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt, de Opdrachtgever een door de Opdrachtnemer verstrekte offerte schriftelijk aanvaardt of indien de Opdrachtnemer de opdracht van de Opdrachtgever ten uitvoer brengt, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat de Opdrachtnemer onverkort en onvoorwaardelijk de opdracht heeft aanvaard. Indien de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvoor, betalen conform de dan bij de Opdrachtnemer geldende tarieven.

 

3.        Levering

3.1
Alle leveringen geschieden af fabriek of magazijn en worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd.

3.2
Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

3.3
Het risico van de producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat deze het magazijn of fabriek verlaten.

3.4
Levertijden in offertes van de Opdrachtnemer zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment van levering, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien er sprake is van verzending, zullen de kosten van verzending ten laste worden gebracht van de Opdrachtgever. Verzending kunnen in delen worden verstuurd.

 

4.        Onderzoek en retour

4.1
De Opdrachtgever is gehouden het product te onderzoeken en, indien er sprake is van eventuele zichtbare gebreken of tekorten, deze binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld.

4.2
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer op de wijze zoals door de Opdrachtnemer aangegeven.

 

5.        Wijziging van de overeenkomst

5.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Heeft deze aanpassing tot gevolg dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering wordt beïnvloed dan wel financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

5.2
In afwijking van het te dezen bepaalde zal de Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

6.        Betaling

6.1
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is een wettelijke rente van 6% verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4
De Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

7.        Eigendomsvoorbehoud

7.1
Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van de Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.2
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.3
De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

7.4
Door de opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder één van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.5
Voor het geval dat de Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

8.        Garantie

8.1
De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de Opdrachtnemer.

8.2
De onder één genoemde garantie geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering.

8.3
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de Opdrachtnemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, naar keuze van de Opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan de Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom aan de Opdrachtnemer te verschaffen.

8.4
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

8.5
Indien de door de Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 

9.        Niet-nakoming

9.1
Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00. Indien de Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

9.2
De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

10.       Opschorting en ontbinding

10.1
De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of wanneer Opdrachtnemer, na sluiting van het contract goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of wanneer de afgesproken zekerheid onvoldoende of niet wordt gesteld door Opdrachtgever.

10.2
Opdrachtnemer heeft daarnaast de mogelijkheid het contract te ontbinden indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  nakoming van de overeenkomst niet mag worden verwacht.

10.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. De Op drachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

11.       Aansprakelijkheid

11.1
Indien door de Opdrachtnemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

11.2
Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

11.3
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan “de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige, aan de Opdrachtnemer toe te rekenen, prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden”.

11.4
De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5
De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

 

12.       Overmacht

12.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet - voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtgever worden daaronder begrepen.

12.2
De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4
Indien de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen worden nagekomen, zal de Opdrachtnemer het nagekomen gedeelte aan Opdrachtgever factureren en Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

13.       Vrijwaringen

13.1
De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2
Indien de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

14.       Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet en Octrooiwet.

14.2
De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de Opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mag niet zonder toestemming worden aangepast, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden te worden gesteld, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3
De opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

15.       Geheimhouding en personeel

15.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een uitzondering hierop vormt een verstrekking op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Ter zake van deze geval is de Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.2
Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging is het niet toegestaan personeel van de Opdrachtnemer in dienst te nemen, welke op generlei wijze betrokken is/was bij de overeenkomst. Uitzondering hierop vormt het geval wanneer overname plaats vindt overeenstemming met de Opdrachtnemer.

 

16.       Toepasselijk recht en Geschillen

16.1
Op alle overeenkomst tussen de Opdracht gever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, waarbij het Weens koopverdrag uitdrukkelijk is uitgesloten.

16.2
Partijen verplichten zich om zich tot het uiterste in te spannen om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Mocht dit niet slagen dan is de bevoegde rechter bij geschil de  rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.

© 2015 - 2024 ClimaCork | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel